PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN

 

Daginstitutionen Tuen (Børnehave og SFO)

 

 

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET:

 

Praktikstedets navn

                                                           

Adresse.

Postnr. og by.

 

Tlf.nr.

 

Mail-adresse.

 

Hjemmeside

 

 

 

Daginstitutionen Tuen

 

Haverslevvej 156, Haverslev

9610 Nørager

 

99 88 80 85

 

ijost@rebild.dk

 

www.tuen.rebild.inst.dk

 

 

Institutionstype:

Antal børn.

Aldersgruppe.

Antal stuer/afdelinger.

Åbningstid.

 

Kommunal daginstitution

Børnehaven ca. 60 børn/ SFO ca. 90 børn

Børnehave - 2,11 år-6 år/ SFO 0.kl.- 3 kl.

Aldersopdelt børnehave / SFO (Tuen og på skolen)

Kl. 6.30-17 man.-tors. (16.00 fredag)

 

 

Antal ansatte i alt:

      -  Leder                                                                        

      -  Souschef

      - Pædagoger

      - Pædagogmedhjælpere

      - Andre

 

 

 

 

Leder

Souschef

12 Pædagoger

8 Pædagogmedhjælpere

2 medarbejdere i skånejob, 1 køkkenassistent, 1 rengøringsassistent, 3 ungarbejdere

 

 

 

TVÆRPROFESSIONELT SAMER-

BEJDE:

Andre faggrupper som praktikstedet samarbejder med.

 

Tuen vægter et tæt samarbejde med dagpleje og skole, så de skift et barn får fra det skal begynde i børnehaven til skolestart bliver en god oplevelse med gode overgange.

 

Dagplejen kommer på besøg i huset og benytter også Tuens legeplads.

 

Før skolestart er der samarbejde med skolen. Tuen besøger skolen og børnehaveklasselederen kommer på besøg og tilbringer flere dage i Tuen med børnene.

 

Tuen har et tæt samarbejde med Rebild Kommunes sundhedsplejersker, børnefysioterapeut og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

 

Desuden er vi et hus som er meget åbne overfor andre. Vi modtager en del mennesker der af forskellige årsager har / har haft det svært på arbejdsmarkedet. Vi synes det er vigtigt at børnene oplever mangfoldighed / vi er ikke alle ens.

 

 

INTERNT SAMARBEJDE:

Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer m.v.

 

Der afholdes Pædagogisk Udviklingsmøde en gang om måneden, kl.17-20. Desuden afholdes der ”stuemøder” hver 3.uge.

 

2 gange om året afholdes der pædagogiske dage.

 

PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING

Ledelsesgrundlag, beslutningskompetence ect.

 

Tuen har en forældrebestyrelse der består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter, samt 1 personalerepræsentanter. Bestyrelsen skal tage vare på det der forgår i og omkring Tuen, børn, forældre og personale. De medvirker ved udarbejdelse af profilbeskrivelse, ved udvælgelse og beskrivelse af indsatsområder, samt deltagelse ved ansættelse af nyt personale. Lederen har det overordnet pædagogiske og økonomiske ansvar.

 

FORMÅL:

Praktikstedets lovgrundlag.

 

Dagtilbudsloven

 

KARAKTERISTIK AF BRUGER-

GRUPPEN:

Beskrivelse af den aktuelle børnegruppe.

 

Børnene kommer stort set fra lokalområdet, som består af en mindre landsby med et opland på ca. 7 km i radius.

ARBEJDMETODER.

Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag

 

Vi arbejder med vores børn i mindre aldersopdelte grupper, da der er stor forskel på hvad en 3 årige og en 5-6 årige formår. Der er fast personale tilknyttet hver gruppe. Vores tosprogede børn og børn med særlige behov indgår som en naturlig del af gruppen. Grupperne tilføres ekstra timer når der er behov for det, så det på den måde kan varetage det enkelte barns behov.

 

Det er vigtigt for os, at skabe et hus hvor der er en varm atmosfære og børn, forældre og personale føler sig hjemme. Der skal være plads til humor og spontanitet. De voksne ser børns forskelligheder som en styrke. Viden om børns kompetencer skaber ligeværdighed og respekt mellem børn og voksne. Det er vigtigt der er plads til medindflydelse, at sige ja og nej og vælge til og fra. Hvor man øver sig i at være nysgerrig og i at turde. Vi hjælper, støtter og trøster hinanden. Der skal være plads til fleksibilitet og strukturændringer, når det kræves.

 

Gennem fotos og børnenes materialer dokumenterer vi vores pædagogiske praksis. Den daglige dokumentation sker bl.a. i form af en aktivitetskalender og vi har indkøbt en elektronisk billedramme, der giver mulighed for at vise hvad børnene har fortaget sig den pågældende dag/uge på udflugt m.v.

Desuden har vi Forældre-Intra og en hjemmeside, hvor vi informerer forældrene.

 

 

STUDERENDES PLACERING:

I hvilken gruppe/afdeling placeres den studerende og er det afhængig af praktikperioden?

 

Den studerende vil fortrinsvis blive tilknyttet en af børnehavegrupperne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDDANNELSESPLAN

 

 

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan ser den studerendes arbejds-

Plan ud?

 

 

 

 

Er der særlige arrangementer som den studerende skal deltage i?

 

 

Øvrige forhold:

regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse m.v.

 

Vi forventer, at den studerende føler medansvar for planlægningen og udførelsen af det daglige arbejde i institutionen såvel det pædagogiske, som det praktiske.

 

Alle i huset har ansvar for børn, forældre og personale trives.

 

 • Præsentation af sig selv til opslagstavlen(døren) som skal medbringes den første dag
 • Fortæller noget under punktet ”Nyt til og fra studerende” til personalemøderne
 • Sætter sig ind i / læser tuens personalehåndbog
 • Præsenterer sig for forældre ved at give håndtryk
 • Tilegne sig relevant teori i forhold til det pædagogiske arbejde
 • Reflektere over egne og andres pædagogiske praksis og holdninger ved bla. at stille spørgsmål
 • Indgår aktivt i hverdagen og vise selvstændige initiativer   

 

 

Skiftende arbejdstider afhængig af dagene, men vil fortrinsvis møde mellem kl.8.30-16.30. Studerende i 1. praktik har 30t om ugen, og studerende i 2. og 3. praktikperiode har 32t.

Tuen har lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Mellem jul og nytår, og uge 29 + 30

 

 

 

Forældremøderne i marts og september/oktober.

 

 

 

 

 

Der indhentes børneattest.

 

 

PRAKTIKVEJLEDNING:

Hvem er praktikvejleder

 

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Pia Jensen - pædagog og uddannet praktikvejleder.

 

 

Der er aftalt vejledning hver 14 dg. i 1½ time, så vidt det er muligt. Den studerende har ligeledes et punkt på dagsorden til personalemøder, og der er stuemøder hvor der også vil være mulighed for at diskutere m.v. Den studerende er tilknyttet samme gruppe som vejleder og de kommer dermed til at arbejde tæt sammen, så der vil være rig mulighed for vejledning og sparring i løbet af dagen. Alle medarbejder vil også være behjælpelig med sparring.

Der forventes at den studerende forholder sig ansvarlig for sine vejledningstimer ved at aflevere dagsorden, senest dagen før og fører referat.

Der vil blive en slutevaluering af praktikforløbet, som diskuteres på en af de sidste vejledningstimer.

 

LINJEFAG:

Er der særlige fokus på et eller flere af uddannelsens linjefag på praktikstedet?

 

Vi lægger bla. vægt på:

 

Kost og bevægelse

 

       Kost:

 • Det er vores mål at lære børnene sunde kostvaner.
 • Børnene bliver delagtiggjort i tilberedningen og arbejdet omkring måltidet
 • Slik, kager og saft begrænses til særlige lejligheder
 • Vi anbefaler at man sammensætter madpakken efter de officielle kostråd, vi er gerne behjælpelige med gode råd og vejledning til forældrene.

 

Bevægelse:

 • Det er vores mål at børnene får rig lejlighed til at bruge deres krop på mange forskellige måder
 • At de oplever glæde ved at bruge deres krop, at de lærer kroppens signaler at kende
 • I Tuen forsøger vi at give gode motionsvaner ved at: benytte gymnastik salen på HCI (idrætsefterskolen), Haverslev hallen, Års svømmehal, lave motorik, gå ture i lokalområdet og bruge vores store legeplads.

 

Natur:

 

Vi har ansat en natur- og friluftspædagog. På den måde får vi mulighed for at formidle glæden ved at opholde sig i naturen med årstidernes skiften, og åbne børnenes øjne for, hvad naturen kan bruges til. Endvidere lærer børnene naturens materialer at kende og får mulighed for at eksperimentere med dem. Vi har en dejlig stor legeplads på 3,5 tdr. land inddelt i flere områder. Blandt andet bålplads med bålhytte, pilekrat, eng, legeplads m/gynger, gokartbane og store græs områder.

 

Sprog:

 

Vi har igennem flere år haft stor fokus på børnenes sproglige udvikling. Vi har bla. lavet projekt om børnenes lyst til fordybelse i bøger og historier, vi har lavet en forældrefolder om børns læselyst, vi har lavet sprogposer. Desuden har vi to uddannet sprogpædagoger.

 

 

 

 

 

KONTAKT TIL SEMINARIET:

Beskrivelse af organiseringen af samarbejde med seminariet.

 

Vejlederen tager kontakt til uddannelsesstedet i samråd med lederen, hvis der er bekymringer/problemer i praktikforløbet.

 

 

FORBESØGET:

Hvordan tilrettelægges forbesøget for

Den studerende?

 

Den studerende ringer og aftaler en tid til besøg. Der vil blive vist rundt i huset, mens der gives en kort beskrivelse af dagligdagen. Den studerende vil under rundvisningen blive præsenteret for kommende kollegaer. Børneattest og ansættelses papirer udarbejdes. Der udleveres Pædagogiske læreplan, praktikbeskrivelse og uddannelsesplan (hvis den studerende ikke har den fra seminariet), mødeplan, årsplanlægning og folderen ”Velkommen til Tuen”.

Den studerende vil på sine forbesøg få indsigt i dagligdagen i Tuen

 

 

 

 

 

PLAN FOR STUDERENDE i følgende

praktikker.

 

1 praktikperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 praktikperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 praktikperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan arbejdes der med de faglige

kompetencemål?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan arbejdes der med læringsmålene for praktikken og hvornår?

Hvornår og hvordan arbejdes der med vedligeholdelse af praktikdokumentet?

 

 

 

 

Hvilken litteratur knytter der sig til praktikken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering og udtalelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet for 1.praktikperiode er, at den studerende kan

 

 • deltager og indgår i praktikstedets daglige pædagogiske praksis
 • indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer,
 • deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,
 • opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,
 • begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og
 • demonstrere personlig indsigt om egen relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.

 

Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan

 • deltager og indgår i og bidrage til tilrettelæggelse og organiseringen af den daglige pædagogiske praksis
 • deltage  i udviklings- og forandringsprocesser,
 • planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer,
 • dokumentere og formidle pædagogiske praksis og
 • begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis.

 

3 praktikperiode: Den pædagogiske profession

 

 • Deltager og indgår i og bidrage til tilrettelæggelse og organiseringen af den daglige pædagogiske praksis. Samt beherske og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske praksis.
 • Professionens arbejdsområder og opgavefelt.
 • Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder.
 • Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder.
 • Sammehængen mellem den samfundsmæssige moderniseringspoces og professionens historiske og kulturelle udvikling.
 • Professionsbevidsthed og identitet.
 • Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver.

 

     

 

I starten af hver praktikperiode skal den studerende udarbejde en faglig og en personlig målsætning, som skal godkendes af vejleder og dernæst på seminariet.

Det bliver den studerendes arbejdsredskab, og løbende vil den studerende og vejleder gøre status for at se, hvordan det går med mål opfyldelsen. Bliver målene indfriet? Eller er der noget der skal arbejdes endnu mere målrettet med?

Målene skal være afstemt i forhold til de generelle faglige mål til praktikperioden.

   

 

 

Løbende evaluering til vejledning skal sikre, at der bliver arbejdet med læringsmålene.

I 2. og 3. praktikperiode skal den studerende lave en skriftlig opgave, hvor nogle af læringsmålene bør indgå.

 

 

 

 

Det forventes at den studerende sætter sig ind i vores skriftlige materiale, men herudover vil det være individuelt, hvad den studerende vil blive præsenteret for, afhængig af praktikperioden, erfaring og fokus emner.

Men som udgangspunkt forslår vi altid vores studerende at læse:

 • ”De kompetente forældre” af Margrethe Brun Hansen

 

 

Der vil løbende foregå en evaluering i vejledningstimerne. Der vil være en midtvejsevaluering, hvor den studerende sammen med vejleder gør status. Midtvejssamtalen skal afholdes inden 2/3 samtalen med seminariet. Er der ting der skal rettes op på, så skal vejleder gøre opmærksom på det senest her.

Skriftlig udtalelse laver vejleder i slutningen af en praktikperiode, som sendes til seminariet, når den studerende har fået den og drøftet den med vejleder. Udover at se på de forskellige faglige mål seminariet har for de forskellige praktikperioder, så har vi også nogle gængse kriterier vi ser på, når vi evaluere en studerende. Selvfølgelig afhængig, af hvilken praktikperiode, der tales om.

 

Tuens generelle kriterier som vi finder vigtige for evaluering af en praktikperiode:

 

 • At den studerende viser omsorgskompetencer
 • At den studerende møder barnet positivt og anerkendende, men som også kan sige fra på en tydelig måde.
 • At den studerende er optaget af det daglige arbejde, og tager sin tørn både pædagogisk og praktisk.
 • At den studerende kan arbejde selvstændigt og med et vist overblik.
 • Samarbejdsvillig og fleksibel.
 • Ansvarsbevidst overfor stedet og for sin egen læring.
 • Aktiv på personale- og stuemøde.
 • I stand til at iagttage, vurdere og reflektere.
 • Kan være aktiv sammen med børnegruppen, kan gennemføre pædagogiske aktiviteter både planlagte og spontane.